Xây dựng Trung Nam chung tay vì cộng đồng

Công ty Trung Nam cùng đội ngủ nhân viên nghiêm túc chấp hành chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ, đồng thời tăng cường phòng dịch tại công ty các dự án đang thi công bằng việc thực hiện chính sách làm việc từ xa (Work from home) cũng như tang cường nước rửa tay khử khuẩn, khẩu trang, giảm số lượng kỹ sự giám sát và công nhân tại dự án.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.